Sekite mūsų naujienas

Video

Daugiau video

Titulinis / Struktūra ir kontaktai / Departamentų ir skyrių nuostatai / Transporto politikos departamentas
PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos
susisiekimo ministro
2013 m. rugsėjo 25 d.
įsakymu Nr. 3-497

LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTERIJOS
PLĖTROS IR TARPTAUTINIŲ RYŠIŲ DEPARTAMENTO
NUOSTATAI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Šie nuostatai reglamentuoja Susisiekimo ministerijos (toliau – ministerija) Plėtros ir tarptautinių ryšių departamento (toliau – departamentas) uždavinius, funkcijas, teises ir pareigas, darbo organizavimo tvarką ir atsakomybę.
2. Departamentas savo darbe vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais, Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, ministerijos nuostatais, ministro įsakymais, ministerijos kanclerio potvarkiais, vidaus darbo tvarką reglamentuojančiais dokumentais, šiais nuostatais ir kitais teisės aktais.
3. Departamentas yra savarankiškas ministerijos administracijos padalinys, sprendžiantis jo kompetencijai priskirtus klausimus.
4. Departamente yra Tarptautinio bendradarbiavimo skyrius, Plėtros ir inovacijų skyrius, Tranzito ir logistikos skyrius.
5. Departamentas tiesiogiai pavaldus viceministrui pagal administravimo sritį.

II. DEPARTAMENTO UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

6. Svarbiausieji departamento uždaviniai yra:
6.1. koordinuoti veiklą rengiant sprendimų projektus, nustatančius Lietuvos transporto, pašto, elektroninių ryšių ir informacinės visuomenės sričių plėtojimo pagrindines kryptis, koordinuoti Lietuvos transporto sistemos integracijos į tarptautinius transporto tinklus politikos įgyvendinimą;
6.2. dalyvauti rengiant strateginius transporto, pašto, elektroninių ryšių ir informacinės visuomenės sistemos plėtojimo dokumentus, koordinuoti jų įgyvendinimą;
6.3. koordinuoti inovacijų tyrimo ir diegimo transporto, logistikos, pašto, elektroninių ryšių ir informacinės visuomenės plėtros srityse politikos formavimą ir dalyvauti ją įgyvendinant;
6.4. koordinuoti ministerijos dalyvavimą Europos Sąjungos (toliau – ES) teisėkūros procese ir atstovavimą Lietuvos interesams transporto, pašto, elektroninių ryšių ir informacinės visuomenės plėtros srityse ES institucijose, ES Tarybos darbo grupėse ir komitologijos komitetuose, įgyvendinant ES politiką transporto, pašto, elektroninių ryšių ir informacinės visuomenės plėtros srityse;
6.5. koordinuoti transporto, pašto, elektroninių ryšių ir informacinės visuomenės plėtros sričių teisės aktų derinimą su ES teisės aktais ir su naryste ES susijusių įpareigojimų vykdymą;
6.6. koordinuoti Lietuvos pirmininkavimo ES Tarybai procesą pagal ministerijos kompetenciją;
6.7. palaikyti ir plėtoti tarptautinius ryšius su užsienio valstybių ir ES institucijomis, tarptautinėmis organizacijomis ir ES valstybėmis narėmis transporto, pašto, elektroninių ryšių, informacinės visuomenės plėtros srityse;
6.8. dalyvauti formuojant valstybės politiką tranzito, viešųjų logistikos centrų veiklos ir plėtros, transporto paslaugų tarifų ir rinkliavų už naudojimąsi transporto infrastruktūra taikymo srityje, organizuoti, koordinuoti ir kontroliuoti jos įgyvendinimą;
6.9. dalyvauti įgyvendinant valstybės politiką pasienio kontrolės punktų plėtros, sienų kirtimo ir Šengeno acquis taikymo klausimais.
7. Departamentas, vykdydamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:
7.1. dalyvauja formuojant Lietuvos transporto sistemos plėtros politiką;
7.2. pagal kompetenciją rengia ir tobulina transporto srities įstatymų projektus, prireikus rengia ir Vyriausybei teikia Vyriausybės nutarimų, kitų teisės aktų projektus; rengia susisiekimo ministro įsakymų projektus, dalyvauja rengiant ilgos trukmės planavimo dokumentus transporto, pašto, elektroninių ryšių ir informacinės visuomenės plėtros srityse ir pagal kompetenciją dalyvauja įgyvendinant kitų institucijų parengtus planavimo dokumentus;
7.3. teisės aktų nustatyta tvarka koordinuoja pozicijų dėl ES teisės aktų ir kitų dokumentų projektų rengimą, derinimą ir jų pristatymą ES institucijose, Europos Tarybos darbo grupėse ir komitologijos komitetuose ministerijos kompetencijai priskirtais klausimais, pagal kompetenciją rengia, derina ir pristato Lietuvos Respublikos pozicijas ES institucijose, Europos Tarybos darbo grupėse ir komitologijos komitetuose nagrinėjamais klausimais;
7.4. atstovauja Lietuvos Respublikos interesams ES institucijose;
7.5. koordinuoja ES teisės (acquis communautaire) perkėlimą į nacionalinę teisę ir įgyvendinimą, kitų Lietuvos narystės ES įsipareigojimų vykdymą ir pagal kompetenciją perkelia ES teisės aktų nuostatas į nacionalinę teisę;
7.6. dalyvauja įgyvendinant Lietuvos pirmininkavimo ES Tarybai programą;
7.7. organizuoja ministerijos vadovybės susitikimus su užsienio valstybių oficialiomis delegacijomis Lietuvoje ir užsienyje, ministerijos vadovybės vizitus į užsienį;
7.8. kaupia, analizuoja ir apibendrina informaciją, teikia pasiūlymus tarptautinio dvišalio ir daugiašalio bendradarbiavimo, ES reikalų klausimais ministerijos vadovybei, ministerijos administracijos padaliniams, ministerijos reguliavimo sričiai priskirtoms įmonėms, įstaigoms ir bendrovėms;
7.9. pagal kompetenciją rengia teisės aktų projektus dėl naudojimosi transporto infrastruktūra rinkliavų, transporto paslaugų tarifų nustatymo, mokesčių dydžių ir jų skaičiavimo tvarkos, valstybės rinkliavų už įstaigų prie ministerijos juridinę galią turinčių dokumentų ir jų dublikatų išdavimą ir kitų paslaugų dydžių;
7.10. nustatyta tvarka dalyvauja rengiant ir teikia tvirtinti susisiekimo komunikacijų statinių ir pastatų statybos tyrimų, projektavimo, rekonstravimo, statybos, pripažinimo tinkamais naudoti ir naudojimo normatyvinius statinio saugos ir paskirties dokumentus, saugumo audito reikalavimus;
7.11. rengia pasienio kontrolės punktų plėtros strateginius dokumentus, organizuoja ir kontroliuoja jų įgyvendinimą;
7.12. pagal kompetenciją koordinuoja ir kontroliuoja Pasienio kontrolės punktų direkcijos prie Susisiekimo ministerijos veiklą įgyvendinant įstatymus ir kitus teisės aktus, t. y. analizuoja ir teikia išvadas dėl Pasienio kontrolės punktų direkcijos prie Susisiekimo ministerijos veiklos ataskaitų ir jų projektų, ministerijos vadovybės pavedimu kontroliuoja priskirtų programų įgyvendinimą;
7.13. kaupia ir sistemina teisinę, ekonominę, ekologinę, technologinę, komercinę ir kitokią informaciją tranzito, logistikos centrų ir pasienio kontrolės punktų plėtros klausimais;
7.14. pagal kompetenciją skatina inovacijas, verslo ir mokslo bendradarbiavimą, dalyvauja rengiant tikslines tyrimų programas;
7.15. koordinuoja intelektinių transporto sistemų ir paslaugų bei elektromobilių plėtros politikos formavimą;
7.16. pagal kompetenciją koordinuoja intelektinių transporto sistemų diegimą ir naudojimą;
7.17. pagal kompetenciją dalyvauja skatinant darnų judumą, elektromobilių naudojimą, ekologinio vairavimo principus;
7.18. sistemina, kaupia ir analizuoja informaciją apie miesto transporto, dviračių transporto ir darnaus judumo inovacijas, teikia siūlymus dėl jų plėtros;
7.19. rengia teisės aktų projektus departamento kompetencijos klausimais ir derina su suinteresuotomis institucijomis, analizuoja ministerijos administracijos padalinių, ministerijos reguliavimo sričiai priskirtų įstaigų rengiamus teisės aktų projektus ir teikia išvadas dėl jų atitikties ES teisės aktų nuostatoms;
7.20. pagal kompetenciją teikia išvadas dėl kitų valstybės institucijų ir įstaigų parengtų ir Vyriausybei teikiamų teisės aktų projektų;
7.21. organizuoja pasiūlymų dėl užsakomųjų tiriamųjų darbų (studijų) poreikio ministerijos strateginiams tikslams įgyvendinti parengimą ir jų pateikimą ministerijos vadovybei, koordinuoja jų įgyvendinimą;
7.22. teisės aktų nustatyta tvarka pagal kompetenciją nagrinėja asmenų prašymus, skundus ir pranešimus, imasi priemonių, kad būtų atsakyta į juose keliamus klausimus;
7.23. koordinuoja medžiagos ES Transporto, telekomunikacijų ir energetikos tarybos posėdžiams, Lietuvos Respublikos Seimo Europos reikalų komiteto, Vyriausybės, tarptautinių susitikimų, darbo grupių, komisijų ir komitetų posėdžiams, Pasienio kontrolės punktų plėtros komisijos posėdžiams rengimą, taip pat rengia informaciją, ataskaitas, rekomendacijas, pranešimus ministerijos vadovybei;
7.24. dalyvauja susitikimuose, konferencijose, pasitarimuose ES reikalų, tarptautinių ryšių, plėtros ir inovacijų, tranzito ir logistikos bei kitais departamento kompetencijos klausimais;
7.25. vykdo kitus su departamento funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio ministerijos vadovybės pavedimus, siekiant ministerijos strateginių tikslų įgyvendinimo.


III. DEPARTAMENTO TEISĖS IR PAREIGOS

8. Departamentas, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius ir funkcijas, turi teisę:
8.1. gauti iš ministerijos administracijos padalinių, ministerijos reguliavimo sričiai priskirtų įmonių ir įstaigų informaciją, reikalingą departamento uždaviniams ir funkcijoms įgyvendinti;
8.2. pasitelkti ministerijos administracijos padalinių, ministerijos reguliavimo sričiai priskirtų įmonių ir įstaigų specialistus, susitarus su jų vadovais, problemoms, susijusioms su departamento vykdomomis funkcijomis, spręsti;
8.3. tobulinti departamento valstybės tarnautojų kvalifikaciją;
8.4. teikti ministerijos vadovybei pasiūlymus dėl departamento darbo tobulinimo.
9. Departamentas turi laiku ir kokybiškai atlikti darbus ir pavedimus pagal šiuose nuostatuose nurodytas funkcijas.
10. Departamentas gali turėti ir kitų teisės aktų jam suteiktų teisių ir nustatytų pareigų.
 

IV. DEPARTAMENTO DARBO ORGANIZAVIMAS

11. Departamentui vadovauja direktorius. Jis skiriamas ir atleidžiamas iš pareigų Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka.
12. Departamento direktorius:
12.1. organizuoja departamento darbą – paskirsto užduotis departamento skyriams ir kontroliuoja jų vykdymą, užtikrina darbo drausmę ir atsako už departamentui priskirtų uždavinių ir funkcijų vykdymą;
12.2. vizuoja įstatymų, Vyriausybės nutarimų, ministro įsakymų ir kitų teisės aktų, raštų projektus departamento kompetencijos klausimais;
12.3. teikia ministerijos vadovybei siūlymus ir išvadas departamento kompetencijos klausimais;
12.4. teikia ministerijos vadovybei pasiūlymus dėl departamento valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, skatinimo ar nuobaudų jiems skyrimo, kvalifikacijos tobulinimo, vertina departamento valstybės tarnautojų tarnybinę veiklą;
12.5. nustatyta tvarka atsiskaito už departamento darbą;
12.6. atstovauja departamentui ministerijos administracijos padaliniuose ir nustatyta tvarka – ministerijai valstybės institucijose ir įstaigose;
12.7. vykdo kitus su departamento funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio ministerijos vadovybės pavedimus.
13. Nesant departamento direktoriaus, jį pavaduoja departamento direktoriaus pavaduotojas, kuris skiriamas ir atleidžiamas iš pareigų Valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka, arba kitas ministro įsakymu paskirtas departamento valstybės tarnautojas.

V. VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ IR DARBUOTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL DARBO SUTARTIS, ATSAKOMYBĖ

14. Departamento valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis, atsako už tinkamą departamentui priskirtų funkcijų vykdymą įstatymų nustatyta tvarka.
 

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

15. Departamento darbo organizavimas keičiamas ar departamentas naikinamas teisės aktų nustatyta tvarka.

__________________________


Atnaujinta: 2013-10-01 09:34:22